มิลลิเมด จับมือ คณะเภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ เซ็น MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด (ดร.ภก.ชาญณรงค์  เตชะอังกูร) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ภก. อรัมษ์  เจษฎาญาณเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Visitors: 365,943