หน้าแรก

 

 

ยินดีต้อนรัเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

 

 

  

  • 110858-3.jpg
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี...

  • ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมจากมิลลิเมด

  • IMG_3757
   สำหรับการแห่เทียนพรรษาของ บริษัท มิลลิเมด จำกัด นั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุ...
  • IMG_3539
   เนื่องด้วยในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง จะมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้ ดังน...
  • 004
   เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ “วันสงกรานต์” ดังนั้งจึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกปีแต่ปีนี้มีการประกวด นางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย ตามประเภณีที่สืบทอดต่อกันมา สร้า...
Visitors: 34,441