หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

1. กลุ่มการผลิต
     1.1 รับผลิต แบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน โดยแยกหมวดดังนี้
            - ยาเม็ด
            - ยาแคปซูล
            - ยาครีม / เจล
            - ยาผง
            - ยาน้ำ
            - ยาปราศจากเชื้อ (Sterile)

     1.2 รับผลิตเครื่องสำอางค์,ครีม และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

     1.3 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
            - ยาผง
            - ยาละลายน้ำ
            - ประเภทหัวอาหาร (PREMIX)
            - ประเภทอาหารเสริม
 
     1.4 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
            - เครื่องดื่มเกลือแร่
            - การ์ซิเนีย,เครื่องดื่มบุกผง
            - อาหารเสริมประเภทสมุนไพรต่าง ๆ
 
2. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
     2.1 ลักษณะการผลิดหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น ดังนี้
            - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
            - ผลิตและจัดจำหน่ายยาสำหรับสัตว์
            - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
            - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
            - ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จขะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก
 
     2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
            - การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุรภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีต้นทุน ต่ำที่สุด

 

Visitors: 18,668