หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

 

 กลุ่มการผลิต

     1. รับผลิตแบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาเม็ด
           - ยาแคปซูล
          - ยาครีม / เจล
          - ยาผง
          - ยาน้ำ
          - ยาปราศจากเชื้อ
 
     2. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม / เวชสำอางค์
          - เครื่องดื่มเกลือแร่
          - การ์ซีเนีย
          - เครื่องดื่มบุผง
          - อาหารเสริมประเภทสมุนไพรต่างๆ 
 
     3. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ยาผง
          - ยาละลายน้ำ
          - ประเภทหัวอาหาร
          - ประเภทอาหารเสริม
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

      1. ลักษณะการผลิตหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น ดังนี้

          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
          - ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก

     2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

           การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด 

 

  

 

 

 

Visitors: 178,166