ทีมผู้บริหาร Millimed เยี่ยมชมโรงงาน GPO

31 พฤษภาคม 2561 ทีมผู้บริหาร Millimed เยี่ยมชมโรงงาน GPO


ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้กรุณาพาทีมผู้บริหาร กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด 
นำโดย ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ และคุณกนกวรรณ ภูษี รองกรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน GPO 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านยาเพื่อให้อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และสามารถแข่งขันส่งออกตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ มี Value added
#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 396,751