ท่านอาจารย์ รศ.ภก.วรรณดี แต้โสตถิกุล อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้กับเพื่อนร่วมงานชาวมิลลิเมด โครงร่างการวิจัยทางคลินิก วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560

Visitors: 600,754