ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาManagement & Leadership จาก OSLU,USA

 

Visitors: 409,093