Millimed มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง นักศึกษาแพทย์ฯ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปีที่ 3

Millimed มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนเรียนจบให้แก่นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุน เป็นปีที่ 3 ผ่านมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา โดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นสักขีพยานในการรับมอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563
Visitors: 618,927