บ. มิลลิเมด จำกัด บริจาคเครื่อง Patient Monitor ให้ รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

บ. มิลลิเมด จำกัด บริจาคเครื่อง Patient Monitor ให้ รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี


Millimed บริจาคเครื่อง patient monitor (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ) 
ให้ รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
#มิลลิเมลคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,927