Millimed จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Train The Trainer โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกต

Millimed จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร " Train The Trainer" โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ


ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บริษัท มิลลิเมด จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ด้วยการจัดอบรมในหัวข้อ 
"Train The Trainer" โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) เป็นวิทยากร จากสถาบัน The Drama Academy 
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

Visitors: 576,825