ทีมผู้บริหาร Millimed เยี่ยมชมโรงงาน GPO

31 พฤษภาคม 2561 ทีมผู้บริหาร Millimed เยี่ยมชมโรงงาน GPO


ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้กรุณาพาทีมผู้บริหาร กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด 
นำโดย  กรรมการผู้จัดการ และคุณกนกวรรณ ภูษี รองกรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน GPO 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านยาเพื่อให้อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และสามารถแข่งขันส่งออกตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ มี Value added
#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,934