ทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2559

           จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้แต่ละครัวเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาของเยาวชน จะเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การพัฒนาตนเอง,ครอบครัว,สังคมและประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ที่ผ่านมาเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนดเพื่อช่วยแบ่งเขาภาระ

ของผู้ปกครองและเป็นขวัญและกำลังใจน้อยๆ ได้มีพลังแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งมีครอบครัวพนักงานที่ได้รับทุน

จำนวน 120 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  480,000 บาท

 Visitors: 618,932