กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2558

          สำหรับการแห่เทียนพรรษาของ บริษัท มิลลิเมด จำกัด นั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในบริษัทฯซึ่งคาดหวังได้ว่า ประเพณีวัฒนธรรมการแห่เทียนเขาพรรษา จะสืบทอดต่อไปอีกยาวนาน

Visitors: 576,826