บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2557

 

          บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2557 “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระดับดีมาก โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และเกณฑ์ มีชีวิตชีวา ระดับดีมาก 5 ข้อ ใน 7 ข้อ ของการประเมิน และในอนาคต ทาง บริษัท มิลลิเมด จำกัด จะรักษามาตฐาน เกณฑ์ระดับดีมากติดต่อกัน 5 ปี จะได ้ร ับ ใบรับรอง “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” อย่าง ยั่งยืน

 

Visitors: 618,931