กิจกรรมซ้อมหนีไฟ รามอินทรา

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง จะมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้ ดังนั้นงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัย จึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูงให้กับพนักงานบริษัทมิลลิเมด จำกัด สำนักงานรามอินทรา เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ :
1. 1.เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. 2. เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัย
3. 3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร
Visitors: 618,927