คุณภาพที่ได้รับการรับรอง

         เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของขั้นตอนกระบวนการผลิต และห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานตลอดมา โดยสิ่งที่รับรองถึงคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานได้เป็นอย่างดีคือ การรับรองคุณภาพระดับสากลจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

  1. GMP (PIC/S) Certificate ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ประเทศไทย) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
  2. GMP Certificate (JP-PMDA) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก PMDA ประเทศญี่ปุ่น ในการผลิตยาฉีดกลุ่ม Cephalosporin ตั้งแต่ปี 2553
  3. ISO 9001 : 2015 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายใน องค์กร
  4. ISO 14001 : 2015 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  5. ISO/IEC17025 : 2017 การรับรองมาตรฐานความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้าน ของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
  6. ระบบสีเขียว (Green System) เพื่อรับรองว่าเป็นอุสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

 

 

Visitors: 618,937