ประกันคุณภาพการผลิต

        บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยงานในการทำงานส่วนรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเข้ามา ไปจนถึงกระบวนการหลังจากผลิตภัณฑ์ถูกจำหน่ายออกสู่ตลาด โดยแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานคุณภาพเวชภัณฑ์ยาระดับสากล


โดยขั้นตอนในการทำงานของระบบประกันคุณภาพ และระบบควบคุมคุณภาพ มีดังต่อไปนี้

  1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material Control)
  2. ควบคุมคุณภาพภาชนะบรรจุ (Packaging Material Control)
  3. ควบคุมคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต (In Process Control)
  4. ควบคุมคุณภาพยาสำเร็จรูป (Finished Product Control)
  5. ควบคุมคุณภาพยาหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing Control)

 

 

Visitors: 618,933