Millimed มาบรรยาย การสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยวิทยากรแพ็คคู่ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กับ ดร.ภก.จิระศาสตร์ ไชยเลิศ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี2560 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันพุทธที่ 21 มิถุนายน 2560

Visitors: 396,765