เมื่อวันที่ 6 กุมาพันธ์ 2560 โดย ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูรและคณะ ให้การต้อนรับคุณปกรณ์ วิสานุศิษย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณปัญญาสาร ปริศวงศ์ และคุณอัญชลี จากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไท

Visitors: 396,751